การชลประทาน พืชสวน การเกษตรและสนามหญ้า

การชลประทาน พืชสวน การเกษตรและสนามหญ้า
Delta-T Devices ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูงที่น่าเชื่อถือได้ ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามและควบคุมการชลประทานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
• ติดตามความชื้นในดิน ตามระดับความลึกของขั้นดิน
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำ
• ลดอัตราการใช้ปุ๋ย
• รักษาผลผลิตการเกษตร
• พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ควบคุมสภาวะการเจริญเติบโต

เครื่องมือที่วัดค่าสภาวะการเจริญเติบโตแม่นยำนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Delta-T Devices มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านเครื่องมือ
ที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ตัวเลือกของหัวเซ็นเซอร์ (อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ)

Delta-T ผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ (ตัวเซ็นเซอร์) มาตรวัดและเครื่องบันทึกข้อมูล อย่างหลากหลายมากมาย รวมถึงระบบการตรวจวัดจุดเดียว
หัววัดแบบตามลำดับชั้นดิน เพื่อวัดดูปริมาณความชื้นในดินตามโปรไฟล์แนวตั้ง ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเกษตรและการชลประทานโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานให้มีประสิทธิผลต่อสถานที่และพืชผลที่กำหนดไว้