พืชศาสตร์และปฐพีวิทยา

Delta-T Devices มีเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงสำหรับการศึกษาสรีรวิทยาของพืชมานานกว่า 30 ปี ได้แก่ เครื่องวัดการเปิด ปิด ปากใบ ( AP4 Leaf Porometer) เครื่องวิเคราะห์ภาพและวัดพื้นที่ใบ (WinDIAS Leaf Image Analysis System) และการศึกษาแสงใต้ทรงพุ่มพืช ได้แก่ เครื่องวัดแสง และเครื่องวิเคราะห์ทรงพุ่มพืช (SunScan & HemiView Canopy Analysis Systems)
• ศึกษาการคายน้ำของใบพืชและต้นไม้
• การวิเคราะห์ภาพของเชื้อโรค บริเวณใบที่เปลี่ยนสี และใบที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืช
• ค่าดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) สำหรับการวิเคราะห์พันธุ์พืชและต้นไม้